ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. De verkoper
  De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die wordt uitgevoerd op de website van de vennootschap MM Retail BV (hierna genoemd: “Max&Ine”), ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08923295269 (BTW BE0892329526).

  Haar maatschappelijke zetel en fysieke winkel zijn gelegen te Korte Meer 27, 9000 Gent, België. 

  E-mail: contact@max-ine.be – Website: www.max-ine.be - Tel: 09/330.90.20

 2. Toepassing
  Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

 3. Prijzen en productinformatie
  Al onze prijzen zijn in Euro, inclusief 21% BTW. Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld en zijn steeds berekend op één verpakkingseenheid.

  Indien door omvang of aard van de bestelling meerdere pakketten dienen gemaakt zal er extra verzending gerekend worden. De klant wordt hiervan op de hoogte gebracht.

  Voor een bestelling gelden altijd de prijs en de aktie die op het moment van bestelling worden vermeld. De verkoper houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil.

  De verkoper tracht de productomschrijvingen en het fotomateriaal zo duidelijk en correct mogelijk te maken. Informatie over de artikelen (bijvoorbeeld maten en materialen), betreft altijd indicatieve informatie. Kleurschakeringen op de foto kunnen licht afwijken van echte kleuren. Je kan steeds bijkomende uitleg krijgen over ons aanbod door ons te contacteren.

 4. Aanvaarding van de bestelling
  De verkoper is slechts gebonden door een bestelling nadat hij deze schriftelijk bevestigd heeft of nadat hij met uitvoering begonnen is. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

 5. Beschikbaarheid
  De beschikbaarheid van de producten wordt steeds op indicatieve titel meegedeeld op onze website. Wanneer er wordt meegedeeld dat een product “in voorraad” is, is dit product in principe onmiddellijk beschikbaar en leverbaar.

  Max&Ine kan echter niet aansprakelijk worden gehouden indien de voorraad niet meer dezelfde zou zijn als op het moment waarop de bestelling werd geplaatst. Indien een artikel niet beschikbaar is, wordt dit in principe aangegeven op de website.

  Indien Max&Ine een product niet binnen een redelijke termijn kan verkrijgen bij haar leveranciers, zal de klant per e-mail verwittigd worden over de verwachte vertraging. De klant zal in dat geval, op basis van deze nieuwe informatie, de keuze hebben om zijn bestelling te annuleren of om te wisselen. Er zullen geen annuleringskosten in rekening worden gebracht ingeval van een dergelijke annulering van de bestelling.

  Max&Ine behoudt zich het recht voor om de bestelling te verzenden in twee of meerdere keren ingeval een product onbeschikbaar was. De klant zal hierover geïnformeerd worden.

  Deze verzending zal plaatsvinden zonder dat enige meerkosten aan de klant wordt aangerekend (deze laatste zal de leveringskosten vermeld op het ogenblik van de bestelling slechts eenmaal betalen).

 6. Betaling
  De betaling van de volledige prijs dient te geschieden op het ogenblik van uw bestelling.

  De Koper kan zijn bestelling ook komen afhalen bij Max&Ine (Korte Meer 27, 9000 Gent) en dit tijdens onze openingsuren, van maandag tem zaterdag van 10-18u.

  Op geen enkel ogenblik zullen de gestorte sommen worden beschouwd als waarborgsom of voorschot. Alle bestellingen zijn betaalbaar in EURO.

  Om uw bestelling te betalen, kan er gebruik gemaakt worden van ons betalingsplatform, ondersteund door Mollie, met de volgende betaalmiddelen:
  - Via Kredietkaart (Visa, Mastercard, …) 
  - Via Bancontact
  - Via KBC/CBC-betaalknop
  - Overschrijving
  - iDEAL
   

  Ingeval de goederen worden afgehaald in de winkel, zullen de producten eveneens voor de klant worden gereserveerd gedurende 5 werkdagen vanaf de datum waarop de bestelling werd uitgevoerd. Nadat deze termijn is verstreken, heeft Max&Ine het recht om de bestelling te annuleren.

  U verzekert Max&Ine dat u over alle nodige toestemmingen beschikt om gebruik te maken van het betaalmiddel dat u heeft gekozen tijdens het opslaan van de bestelbon. Ingeval van niet-betaling van elke verschuldigde som (of ingeval er zich een betalingsincident voordoet) behoudt Max&Ine zich het recht voor om elke bestelling en/of levering op te schorten of te annuleren, ongeacht de aard en het niveau van de uitvoering ervan.

  De levering van elke nieuwe bestelling zal kunnen worden opgeschort ingeval van laattijdige betaling van een vorige bestelling en dit, niettegenstaande de bepalingen van de onderhavige voorwaarden

  Max&Ine behoudt zich het recht voor om te verzoeken om een kopie over te maken van uw identiteitskaart en/of van het betalingsbewijs voor elke betaling die via bankkaart wordt uitgevoerd.

 7. Aankoop
  Max&Ine zal uw bestelling beantwoorden onder voorbehoud van de beschikbare voorraad of van de voorraad die beschikbaar is bij haar leveranciers.

  De verzendingstermijnen worden op indicatieve titel meegedeeld. Echter, wanneer ondanks de waakzaamheid van Max&Ine toch blijkt dat de producten niet beschikbaar zijn nadat uw bestelling werd geplaatst, zal Max&Ine u hierover per e-mail inlichten en uitnodigen om uw bestelling te annuleren of te wijzigen.

 8. Levering
  1. Algemeen
   Max&Ine levert uw bestelling via DPD met tracking voor alle pakketjes binnen de 1 tot 2 werkdagen na ontvangst van betaling.
   Indien de bestelling ontvangen is voor 15u op een weekdag, zal het pakket nog dezelfde dag verstuurd worden met DPD. Voor leveringen naar Nederland dient één extra werkdag gerekend te worden.
   Het pakket wordt aan huis geleverd of op een adres naar keuze.
      
   Vanaf een bestelling boven de 50€ zijn er geen verzendkosten naar België. Voor Nederland wordt er een verzendkost van 5.95€ aangerekend.

   Uw bestelling wordt netjes en veilig verpakt.

   Max&Ine is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen veroorzaakt door verwerkingsprocedures bij de koerierdienst of douanekantoren ter bestemming.
   Eventuele vertragingen in de leveringstermijn geven de Koper niet het recht zijn bestelling te annuleren of de goederen te weigeren en geven in geen geval aanleiding tot schadevergoeding. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen die worden opgelopen, buiten de wil om van de verkoper.

   De verkoper heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten, dit omdat een aantal artikelen niet samen in één verpakkingseenheid passen. Hier wordt de koper van verwittigd en zal er een extra leveringskost gevraagd worden. In geval van niet-levering van de goederen door reden van de verkoper worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

   Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

   Verzendingskosten in het winkelwagentje zijn altijd berekend naar een adres in België. Indien de bestelling minder bedraagt als 50€, wordt hiervoor een kost van 5.95€ toegevoegd.

   Verzendingskosten naar een adres buiten België worden berekend na het ingeven van het leveringsadres.

  2. Risco-overdracht
   De eigendom en de risico’s verbonden aan uw producten zullen overgaan na ontvangst van de producten.

  3. Wettelijke conformiteitsgarantie van goederen
   Indien de producten niet:
   -    Conform zijn aan de door de verkoper gegeven beschrijving en/of zichtbare fabrieksfouten vertonen;
   -    Geschikt zijn voor het door de koper gewenste en meegedeelde gebruik;
   -    Geleverd worden met alle toebehoren en instructies zoals bepaald in de overeenkomst

   verbindt de Verkoper zich ertoe om de producten te vervangen of terug te betalen.

   De wettelijke conformiteitsgarantie van twee jaar voor consumptiegoederen is van toepassing.

 9. Herroepingsrecht
  De klant beschikt over het recht om Max&Ine binnen de 14 dagen na levering van de goederen in kennis te stellen van zijn wil om de overeenkomst te herroepen zonder enige motivering of kosten.

  De klant die dit recht wenst uit te oefenen moet Max&Ine hiervan binnen de 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van de goederen op de hoogte brengen. Dit kan op drie manieren:

  -    Het herroepingsformulier ingevuld en ondertekend te sturen aan de onderneming;
  -    Een ondubbelzinnige verklaring waaruit duidelijk de beslissing tot herroeping van de
  overeenkomst blijkt (bv. telefoon, e-mail: contact@max-ine.be, post, ...);
  -    door het invullen en toezenden van het herroepingsformulier of een andere ondubbelzinnige verklaring op de website Max&Ine, die voorzien wordt op de website onder het onderdeel “Contact”. Een ontvangstbevestiging wordt dan aan de consument meegedeeld.

  Van zodra de klant aan Max&Ine gemeld heeft dat hij de overeenkomst wil herroepen, begint er een nieuwe termijn van 14 dagen te lopen, waarbinnen de klant de goederen ook effectief moet terugsturen, bij voorkeur in een perfecte staat zodat het mogelijk is om de goederen nog in de oorspronkelijke staat te verkopen (verpakking, accessoires, handleiding), naar behoren verzegeld en met een kopie van de factuur of de bestelbon.

  Indien de klant een artikel beschadigd, onvolledig of vuil zou terugsturen, kan Max&Ine een schadevergoeding van de consument eisen die moet overeenstemmen met de waardevermindering die het artikel ondergaan heeft. Deze waardevermindering zal geval per geval bekeken worden.

  Max&Ine zal een gratis retourticket voorzien voor het terugsturen van het artikel. Indien de klant geen gebruik maakt van dit gratis retourticket en ervoor kiest om zelf de verzendkosten te betalen, dan zullen deze niet worden terugbetaald.

  Binnen de 14 dagen na de aanvaarding van de terugneming zal Max&Ine de betaalde sommen terugbetalen aan de consument.

 10. Wettelijke garantiewaarborg
  De producten die op de website van Max&Ine werden aangekocht, vallen onder de fabrieksgarantie overeenkomstig de specifieke bepalingen en voorwaarden vermeld in de originele documentatie van het product.

  Gelieve de documentatie op het product door te nemen voor meer informatie over de fabrieksgarantie, die u niet belet om de imperatieve rechten van de geldende wetgeving in te roepen.

  Elk verzoek tot garantie moet in voorkomend geval gedaan worden, hetzij telefonisch of via mail naar contact@max-ine.be. Max&Ine is als eindverkoper naar de consument toe steeds het aanspreekpunt indien de toepassing van de wettelijke garantie zicht opdringt. Max&Ine zal de wettelijke garantie toepassen en zelf het nodige doen om eventueel de fabrikant te contacteren indien nodig en zo de situatie voor uw rekening te verhelpen.

 11. Eigendomsrecht
  Max&Ine blijft eigenaar van de verkochte goederen tot op de dag van de volledige betaling van de volledige prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidinteresten en vergoedingen.

  Bij niet-betaling behoudt Max&Ine zich het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

 12. Bewijs van transactie
  De geïnformatiseerde registers (emails, bestelbonnen, backups, …) die worden opgeslagen in de computersystemen van Max&Ine zullen worden beschouwd als bewijzen van communicaties, bestellingen en betalingen tussen de partijen.

  De archivering van deze documenten wordt uitgevoerd op een betrouwbare en duurzame drager die als bewijs kan worden voorgelegd.

 13. Gegevensbescherming
  Door het plaatsen van uw bestelling gaat u akkoord dat Max&Ine de gegevens, verzameld via uw bestelbon, opslaat, verwerkt en gebruikt voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame.

  De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces.

  De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden.

  U kan verzoeken om een kopie van deze gegevens die wij bijhouden en die u aanbelangen door ons hiertoe een schriftelijk verzoek te richten. Indien één van de gegevens die wij bijhouden onjuist zou zijn, zal zij op uw schriftelijk verzoek worden verbeterd.

 14. Behoudsclausule
  Indien één of meerdere artikels van de algemene voorwaarden nietig zijn of niet uitgevoerd kunnen worden, zullen de overige termen van de overeenkomst overeind blijven en zal de overeenkomst aldus blijven bestaan.

 15. Leeftijd
  De Koper verklaart ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn over de gestelde aankoopdaad.

 16. Toepasselijk recht - Bevoegde rechtbank
  Indien u klachten heeft betreffende de aankoop via de webshop van Max&Ine, adviseren wij u om ons via mail te contacteren op contact@max-ine.be. Max&Ine zal haar best doen om elk geschil minnelijk op te lossen.

  Indien u niet tevreden bent over de geschillenregeling en indien u de zaak aanhangig wenst te maken voor de bevoegde rechtbanken, gaat elke partij ermee akkoord dat elk eventueel geschil onderworpen wordt aan de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van Gent.

Aanmelden
*
*

Registreer